v prípade otázok volajte +421 911 740 734
Pon-Štv: 9:00 - 15:00
Piatok: zatvorené

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Na základe všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby spoločnosť A SERVIS LIPKA s.r.o., so sídlom Mierová 159, 821 05 Bratislava, IČO: 36 070 289, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Po, vložka č.: 969/B spracúvala Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, IČO, IČ DPH, DIČ, e-mailová adresa, telefónne číslo, a to za účelom:

 1. Kontaktný formulár – poskytnutie týchto údajov umožňuje kontaktovať zákazníka,
 2. Objednávam si upratovacie a čistiace práce – poskytnutie údajov je nevyhnutné na účely poskytnutia služieb súvisiacich s poskytnutím čistiacich a upratovacích služieb.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany A SERVIS LIPKA s.r.o. ako prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Informácie súvisiace s udelením súhlasu:

 1. kontaktné údaje zodpovednej osoby:
  • e-mail: centrala@a-servislipka.sk
  • poštová adresa: Mierová 159, 821 05 Bratislava
 2. príjemca osobných údajov: A SERVIS LIPKA s.r.o., so sídlom Mierová 159, 821 05 Bratislava, IČO: 36 070 289
 3. v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva:
  • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
  • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na kontaktné údaje zodpovednej osoby. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Sprostredkovatelia

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. So sprostredkovateľmi má Prevádzkovateľ uzavreté Sprostredkovateľské zmluvy, ktorými zabezpečuje, že bude problematike ochrany osobných údajov venovať náležitú pozornosť. Takéto zmluvy má Prevádzkovateľ uzavreté s mnohými spoločnosťami.